Vegetables:
Palik Panir18.-
Vegetables Vidaloo (spicy)18.-
Dal Tarka18.-
Alu Gobi (spicy)18.-
Bartha20.-
Achar Gobi (spicy)18.-
Mix Vegetables18.-
Alu Palik18.-
Bomboy Alu18.-
Alu Channa18.-
Vegetables Korma18.-
Mushroom Garlic Balti18.-
Matar Panir18.-